Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

E-TAPETY24.PL 


„Bezpieczny Sklep”
Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep e-tapety24.pl  działa na zasadach określonych w niniejszym 
Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania 
Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego,
a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 
przez Sklep e-tapety24.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki 
zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą 
elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających 
do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu e-tapety24.pl  
zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego 
Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają 
zastosowanie przepisy:
4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 
18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. 
(Dz. U. 2014 poz. 827),
4.3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
(Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie 
internetowej e-tapety24.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł 
Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z 
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio 
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, 
będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między 
Klientem a Sprzedawcą.
5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
6. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod 
adresem e-tapety24.pl
7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –
Aleksandra Piskorska-Szymańska wykonująca działalność
gospodarczą pod firmą INTERIOR DESIGN 
Piskorska-Szymańska Aleksandra wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki, 
miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: 
Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202,
REGON: 340329679, adres poczty elektronicznej 
(e-mail): grupa@grupainterior.pl, 
numer telefonu: +48 600 047 663, 56 674 69 25.
8. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu 
zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą 
elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy 
za pośrednictwem Sklepu.
10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z
Usługi Elektronicznej.
11. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę 
zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH 
ZAMAWIANIA
1. Sklep e-tapety24.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów,
 za pośrednictwem sieci Internet.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych 
i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie 
stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. 
Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego 
Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu 
podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, 
w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy. 
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w 
chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, co oznacza iż cena ta nie
ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się 
pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez 
Klienta Zamówienia.
6. Zamówienia można składać:
6.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień 
(Sklep e-tapety24.pl ) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
6.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
grupa@grupainterior.pl.
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji 
Konta w Sklepie.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest 
zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w 
czasie składania Zamówienia.
9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy Sklepu tj. od 9.00 do 18.00 w dni robocze oraz 
od 10.00 do 14.00 w soboty. Zamówienia złożone w Dni Robocze 
po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane 
następnego Dnia Roboczego.
10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę
 sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich 
wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze 
złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez 
Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza 
jego otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji,  powoduje 
związanie Klienta jego Zamówieniem. 
Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do 
realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.  
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do 
odstąpienia od umowy wraz z formularzem odstąpienia od umowy
4.3. informację, czy istnieje obowiązek wpłaty przez Klienta, 
zaliczki na poczet złożonego Zamówienia 
w przypadku Produktu nieprefabrykowanego lub służącego 
zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb, 
w wysokości 30% kwoty Zamówienia. Wpłaty należy
dokonać w terminie 7 dni od dnia przesłania wiadomości e-mail, 
o której mowa w pkt 4. na rachunek bankowy numer 
11 1140 2004 0000 3302 5030 8421 (mBank) 
INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra 
z siedzibą w Dobrzejewicach, Łążyn II nr 111, 87-123 
Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679. 
W tytule przelewu należy wpisać "Zaliczka do zamówienia nr....". 
Po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki na koncie bankowym 
Sprzedawcy Zamówienie zostaje przekazane do realizacji.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, 
o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży 
między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu 
(faktura VAT), który będzie wysyłany w formie elektronicznej.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy 
Sprzedawcy,
1.2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
1.3. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności 
(Przelewy24.pl).
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy 
dokonać na rachunek bankowy numer:  
11 1140 2004 0000 3302 5030 8421 (mBank S.A.) 
INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra, 
Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice,  NIP: 8792273202. 
W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po 
weryfikacji poprawności danych adresowych.
4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych 
serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem 
realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają 
dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego 
przelewu z wybranych polskich banków. 
5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent 
Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu 
Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej 
zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
7. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.3 
Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU
1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu 
składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu 
płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania 
Produktu oraz czas dostawy Produktu. 
Termin dostawy Produktu jest podany w jego opisie.
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane
na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub
Poczty Polskiej.
Klient, w tym klient spoza Polski, może odebrać produkt
osobiście po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym 
uzgodnieniu terminu.
4. Koszty dostawy Produktu nie obejmują jego montażu 
oraz wniesienia do Klienta. 

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU
1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję 
producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.2. Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od producenta 
i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest 
dowód zakupu: faktura VAT.
1.4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za 
wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.
2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec 
Klienta będącego Konsumentem, 
z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone 
w ustawie Kodeks cywilny 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie 
odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres: grupa@grupainterior.pl lub pisemnie
 na adres: Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice.
2.3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej 
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, 
w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz 
dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą 
rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
2.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na 
adres: Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice.
2.5. W przypadku nieprawidłowości wynikających z usługi dostawy 
(w szczególności uszkodzenia przesyłki) prosimy o sporządzenie 
protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do 
zwracanej przesyłki.
2.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia. 
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez 
Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób. 
2.7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – 
nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia
jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. 
W związku z uzasadnioną reklamacją 
Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty 
odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę 
na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, 
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. 
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego 
przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana 
za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. 
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, 
chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 
14 dni.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości 
Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób 
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, 
cech i funkcjonowania Produktu.
4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami 
jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, 
jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził 
się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi 
kosztami.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż 
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, 
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi 
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt 
od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności 
otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy 
z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej 
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1
niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu 
do Sprzedawcy.
8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić 
od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt 
w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie 
przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
9.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz 
nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji 
Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego 
zindywidualizowanych potrzeb. Produkty przygotowane 
specjalnie dla Klienta, np. tkaniny cięte na miarę wg 
zamówienia nie podlegają zwrotowi.
9.2 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli 
Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, 
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, 
że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia 
od umowy.
10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno 
Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku
 niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania 
w terminie ściśle określonym.

§ 9
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące 
wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży 
zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni 
Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży 
w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi 
po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń 
w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów 
niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby 
płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź 
całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta 
sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na 
Klientaniebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez 
Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku 
nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie 
Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu 
aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie 
przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem 
przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany 
zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach 
tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek 
lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich 
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi 
Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez 
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu 
Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 10
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie 
z Usługi Elektronicznej polegającej na zawieraniu Umów 
Sprzedaży Produktu,
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców 
w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie 
internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią 
integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.


§ 11
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW 
O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej 
w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej 
na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana 
jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia 
Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem 
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
3.1. komputer z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz 
Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu 
w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na 
uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności 
intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych 
zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści 
o charakterze bezprawnym.

§ 12
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM 
USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych
za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
grupa@grupainterior.pl.
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej 
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, 
w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości 
oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i 
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana 
na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu 
reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 13
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod 
adresem e-tapety24.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej 
i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych 
na zasadzie licencji) są własnością Aleksandry Piskorskiej-
Szymańskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą 
INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra, 
adres miejsca wykonywania działalności oraz adres 
do doręczeń: Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice,  
NIP: 8792273202, REGON: 340329679. 
Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia 
jakiejkolwiek zawartości strony e-tapety24.pl, bez zgody 
Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, 
bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek 
z elementów składających się na treść oraz zawartość strony 
e-tapety24.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego 
przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością 
cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm 
i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem 
e-tapety24.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie 
w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi 
znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia 
prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem 
e-tapety24.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z 
prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu 
z obowiązującym prawem, w miejsce 
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają 
właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, 
a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na 
drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. 
Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby 
niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 
niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a 
Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem 
zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu 
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. 
(Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a 
Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie
Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu 
na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do 
skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów 
w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania 
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji 
lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny 
(wniosek można pobrać na stronie internetowej 
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). 
Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich 
działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji 
Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: 
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. 
Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy 
powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów 
lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy 
ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie 
roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może 
w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy 
internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:
 http://ec.europa.eu/consumers/odr/.